Rekrutacja

Szkolenia adresowane są do osób prowadzących jednoosobową działalność lub pracowników delegowanych przez pracodawcę firm posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego w celu nabycia nowych/uzupełnienia/podwyższenia lub potwierdzenia praktycznych kwalifikacji i umiejętności w procesie certyfikacji IRATA.

Wszystkich chętnych udziałem w projekcie informujemy o konieczności zapoznania się
z Regulaminem projektu “Szkolenia i certyfikacja IRATA”

Informujemy, że środki na współfinansowanie udziału w szkoleniu są udzielane w formie pomocy de minimis (w wysokości 3300zł)

Na etapie rekrutacji Kandydat/Kandydatka składa następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy ? załącznik nr 1 do regulaminu
 • Oświadczenie pracodawcy dotyczące badań lekarskich pracownika (załącznik nr 2a do regulaminu) lub Oświadczenie właściciela działalności gospodarczej dotyczącej badań lekarskich (załącznik 2b do regulaminu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów rekrutacyjnych, monitoringu i ewaluacji projektu ? załącznik nr 3 do regulaminu
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ? załącznik nr 4 do regulaminu
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub wydruk z CEIDG
 • Dokumenty dostępne są w zakładce “Dokumenty do pobrania”

Dokumenty wymagane do uczestnictwa w projekcie (dostępne w biurze projektu):

 • Analiza potrzeb szkoleniowych ? załącznik nr 5 do regulaminu
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie ? załącznik nr 6 do regulaminu
 • Umowa szkoleniowa ? załącznik nr 7 do regulaminu
  Umowa szkoleniowa zawierana jest z przedsiębiorcą

Miejsce i sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać:
a)  osobiście w Biurze Projektu w terminie:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 ? 17:00,
- lub w tygodniu w czwartek do godziny 9.00 ? 18.00
b)  za pośrednictwem poczty tradycyjnej
(liczy się data wpływu dokumentów do biura projektu)
c)  za pomocą poczty elektronicznej na adres: szkoleniairata@e-totem.pl

Rekrutacja do projektu  prowadzona będzie w sposób ciągły aż do zebrania grup szkoleniowych. 

Rekrutacja Uczestników projektu będzie zgodna z polityką równości szans, zgodnie
z założeniami projektu pierwszeństwo udziału będą miały kobiety.

W razie pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się z telefonicznie z biurem projektu w zakładce kontakt.