O projekcie

Zdobądź kwalifikacje do prac na wysokości dzięki bezpłatnym szkoleniom IRATA (pomoc na szkolenia udzielana jest w formie pomocy de minimis)
Jeśli Twoi pracownicy lub Ty sam wykonujesz pracę w dostępie linowym i zależy Ci na zdobyciu podstawowych uprawnień lub podniesieniu kwalifikacji w tym zakresie -zapoznaj się z naszym projektem i zgłoś udział!

www.efs.gov.pl

Projekt ?Szkolenia i certyfikacja IRATA?realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - co oznacza, że udział w naszych szkoleniach jest całkowicie bezpłatny

Kto może stać się naszym uczestnikiem?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw spełniających łącznie poniższe warunki:
1. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy działający w:
a) sekcjach
- PKD F 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- PKD F 42 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- PKD F 43 roboty budowlane specjalistyczne
- PKD C 28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
b) obszarach technologicznych
- 3.2 technologie budownictwa inteligentnego oraz energooszczędnego w aspekcie zrównoważonego rozwoju
- 3.7 technologie ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery
- 7.1 automatyka przemysłowa, zautomatyzowane linie produkcyjne
- 7.3 technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz energetycznych
- 7.4 technologie projektowania i wytwarzania w przemyśle lotniczym
- 7.7 technologie projektowania i wytwarzania środków przenoszenia napędów, maszyn
i urządzeń specjalnych
2. Przedsiębiorcy posiadający jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego osoby zamieszkałe i/lub zatrudnione na obszarze województwa śląskiego
3. Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis
4. Przedsiębiorstwa, które są uprawnione do uzyskania pomocy de minimis, tj. nie są wyłączone.
UWAGA: Przedsiębiorca może zgłosić uczestnictwo pracownicy/ka zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  (niezależnie od wymiaru etatu).
Rekrutacja potencjalnych Uczestniczek/Uczestników jest przeprowadzana zgodnie z zasadą równości szans, jednak zgodnie z założeniami projektu pierwszeństwo udziału w przeprowadzanych szkoleniach mają kobiety.

W jakim zakresie będą realizowane szkolenia?

Level 1 (L1) Technik stażysta. Obejmuje podstawowy zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy typowych pracach w dostępie linowym wraz z elementami techniki ratowniczej.

Level 2 (L2)Technik linowy. Obejmuje pełny zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy wszechstronnych i skomplikowanych pracach w dostępie linowym, techniki wyciągania i transportu linowego oraz podstawowe elementy auto ratownictwa linowego.
*Uwaga Szkolenie przeznaczone dla posiadaczy stopnia IRATA Level 1 oraz posiadających odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości. Wymagane przepracowanie minimum 12 miesięcy jako technik Level 1 oraz udokumentowanie
w Logbooku minimum 1000 roboczo godzin przepracowanych w systemie IRATA.

Level 3 (L3) Supervisor prac linowych.   Obejmujące pełny zakres teorii i umiejętności praktycznych wymaganych przy wszechstronnych i skomplikowanych pracach w dostępie linowym, zaawansowanych technikach wyciągania i transportu linowego oraz zaawansowane techniki auto ratownictwa linowego oraz ratownictwa zespołowego.
*Uwaga Szkolenie jest przeznaczone  wyłącznie dla osób posiadających doświadczenie
i umiejętności na poziomie Level 2.

Każde szkolenie jest realizowane w systemie:  4dniowy instruktaż oraz 1 dzień egzaminu

Ile osób otrzyma wsparcie w ramach projektu?

W ramach projektu przewidziana jest realizacja szkoleń i certyfikacja IRATA na poziomach:
a)  Poziom 1 – 120 osób
b)  Poziom 2 – 80 osób
c) Poziom 3 – 32 osoby
*Podana liczba osób dotyczy możliwości zdobycia certyfikacji w ramach 2 szkoleń

Gdzie będą odbywały się szkolenia i w jakim terminie?

Szkolenia odbywały się będą na terenie województwa śląskiego (Chorzów) w okresie
od grudnia 2013 do czerwca 2015
Każde szkolenie jest realizowane w systemie:  4 dni instruktażu oraz 1 dzień egzaminu

Jakie są korzyści z udziału?

Osoba zakwalifikowana do projektu:
- bezpłatnie uczestniczy w szkoleniu w systemie IRATA na wybranym przez siebie poziomie
- ma możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu IRATA (finansowane jest tylko jedno podejście do egzaminu)
- otrzyma materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
- będzie wyposażona w specjalistyczny sprzęt wraz z środkami ochrony indywidualnej niezbędnymi do nauki (na czas trwania szkolenia),
- możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych w nowocześnie wyposażonej hali
- skorzysta z bezpłatnego wyżywienia podczas realizacji szkoleń

Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu ww. zakresie. Pomoc na szkolenia udzielana jest w formie pomocy de minimis (w wysokości 3300 zł).

Chcesz wiedzieć więcej? 

Zapoznaj się z pozostałymi informacjami na stronie, skontaktuj się z biurem projektu lub odwiedź naszego facebooka

                                                                                                                                                                      

*IRATA – The Industrial Rope Access Trade Association  w tłumaczeniu Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego zostało założone pod koniec lat 80
z inicjatywy czołowych firm wykorzystujących techniki dostępu linowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Praca w dostępie linowym odznaczas się wysokim poziomem ryzyka jednak dzięki przygotowanym procedurom oraz wysokiej jakości szkoleń wśród pracowników pracujących w systemie IRATA nie odnotowano wypadku śmiertelnego.
Stowarzyszenie IRATA realizuje politykę ciągłego doskonalenia w zakresie:
 - poprawy bezpieczeństwa w przemyśle wykorzystującym prace z zakresu dostępu linowego,
- stworzenia zestawu norm i standardów oraz wymagań i wskazówek dotyczących szkolenia w zakresie alpinizmu przemysłowego,
- stworzenia systemu odpowiedniej oceny oraz rejestracji techników.
Certyfikacja IRATA nie jest systemem obligatoryjnym do wykonywania prac w dostępie linowym, jednak dzięki rygorystycznym podejściu do reguł bezpieczeństwa zyskała takie uznanie i popularność wśród firm, że jest powszechnie akceptowana i wymagana przez pracodawców na całym świecie.